Τέλη κυκλοφορίας 2018: Αλλάζουν ΟΛΑ! Για ποια ΙΧ αυξάνονται τα τέλη, για ποια μειώνονται

Νέα σενάρια για τα τέλη κυκλοφορίας του 2018 επεξεργάζεται η κυβέρνηση – Μειώνονται τα τέλη στα παλιά αυτοκίνητα, αυξάνονται στα νεότερα – Πως θα διαμορφωθούν οι κατηγορίες – Στόχος να μην υπάρχει μαζική κατάθεση πινακίδων

Με τον Σεπτέμβρη στα μισά πια, ξεκινά σιγά σιγά και η συζήτηση για τα τέλη κυκλοφορίας 2018.

Όπως κάθε χρόνο, οι κάτοχοι ΙΧ θα κληθούν να βάλουν το χέρι στην τσέπη για να πληρώνουν τέλη κυκλοφορίας.

Το θέμα είναι πόσο βαθιά θα χρειαστεί να… φτάσουν και αν θα αποφασίσουν τελικά να παραδώσουν τις πινακίδες ώστε να απαλλαγούν από το φόρο.

Ακριβώς αυτό που δεν θέλει η κυβέρνηση, να επαναληφθεί το… μαζικό κύμα κατάθεσης πινακίδων, το οποίο φέρνει μείωση των εσόδων στα κρατικά ταμεία.

Υπενθυμίζεται ότι ο στόχος της κυβέρνησης από τα τέλη κυκλοφορίας είναι να εισπράξει 1,1 δισ. ευρώ.

Τέλη κυκλοφορίας 2018: Τα σενάρια

Η κυβέρνηση θέλει να αλλάξει τα δεδομένα φέτος, ακριβώς για να αποφευχθεί το φαινόμενο της κατάθεσης πινακίδων.

Θέλει επίσης όσοι τις έχουν καταθέσει, να τις πάρουν πίσω.

Το υπουργείο Οικονομικών ήδη έχει ξεκινήσει να εξετάζει τα σενάρια. Ένα από αυτά είναι η αναδιάρθρωση των κλιμακίων κυβικών εκατοστών, ώστε να περιοριστούν οι επιβαρύνσεις για τους κατόχους παλαιών ΙΧ, κυρίως μεγάλου κυβισμού.

Τα σενάρια που εξετάζει η κυβέρνηση, σύμφωνα με δημοσίευμα της Καθημερινής, είναι πολλά αλλά φαίνεται πως καταλήγουν στην διεύρυνση των κλιμακίων από 11 που είναι σήμερα σε ενδεχομένως και 20.

ÌðïôéëéÜñéóìá óôï êÝíôñï ôçò ÁèÞíáò êáèþò áðåñãïýí ïé åñãáæüìåíïé óå üëá ôá ìÝóá ìåôáöïñÜò, ÁèÞíá ÐÝìðôç 22 Óåðôåìâñßïõ 2011. Ïé áèçíáßïé ÷ñçóéìïðïßçóáí ôá áõôïêßíçôá ôïõò, ôá ðïäÞëáôá ôïõò ç áêüìá ðåñðÜôçóáí ãéá íá êôáöÝñïõí íá öèÜóïõí óôéò äïõëåéÝò ôïõò. Ïé áðåñãïß åñåãáæüìåíïé óôá ìÝóá ìåôáöïñÜò äéáìáñôýñïíôáé ãéá ôçí Ýíôáîç óõíáäÝëöùí ôïõò óå êáèåóôþò åñãáóéáêÞò åöåäñåßáò. ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÏÑÅÓÔÇÓ ÐÁÍÁÃÉÙÔÏÕ

Για παράδειγμα, στην κλίμακα 1.739-1.928 κ.ε. τα τέλη διαμορφώνονται στα 320 ευρώ. Στην αμέσως επόμενη κλίμακα, 1.929-2.357 φτάνουν τα 690 ευρώ. Σε αυτές τις κατηγορίες η κυβέρνηση εξετάζει να προσθέσει άλλες τρεις και από τα 1739 κ.ε. έως τα 2.357 κ.ε., να υπάρχουν συνολικά πέντε κατηγορίες τελών.

Εξετάζεται επίσης να επιβληθεί μικρό τέλος στα οχήματα που απαλλάσσονται σήμερα από τέλη, λόγω μικρής εκπομπής ρύπων. Ωστόσο, γι’ αυτό υπάρχουν πολλές αντίθετες απόψεις.

Στο υπουργείο Οικονομικών βλέπουν θετικά και το ενδεχόμενο να κλείσει η ψαλίδα στα τέλη κυκλοφορίας με βάσει τον κυβισμό. Δηλαδή, στα οχήματα με άδεια κυκλοφορίας πριν από τον Νοέμβριο του 2010 αλλά και σε εκείνα που τα τέλη τους υπολογίζονται με βάση τις εκπομπές CO2.

Σημειώνεται πως τα τέλη κυκλοφορίας να «ανέβουν» στο TAXISnet τον Νοέμβριο και πρέπει να πληρωθούν μέχρι στις 31 Δεκεμβρίου.
Πηγή newsit.gr
Πηγή: Καθημερινή